Mitä on vaikuttavuus?

LivingSkills oli vuonna 2017 mukana Sitran vaikuttavuuskiihdyttämössä, jossa pähkäiltiin muun muassa tällaisia asioita:

Vaikuttavuutta voidaan arvioida esimerkiksi tarkastelemalla sitä, miten hyvin ennalta asetetut tavoitteet on saavutettu, millaisia ennakoimattomia tavoitteita on saavutettu ja miten asiakkaan tarpeisiin vastattu tai jätetty vastaamatta.

Vaikuttavuuden arviointi tarkoittaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen arviointia. Kun tarkastellaan hoitoketjun tai kuntoutuksen yksittäisiä tapahtumia, puhutaan vaikutuksista. Vaikutuksia arvioidaan käytännön tasolla palvelunkäyttäjän kanssa yhteistyössä. Vaikuttavuudella puolestaan tarkoitetaan vaikutusten kokonaisuutta ja niiden vaikuttavuutta strategisella tasolla. Sekä vaikutuksia että vaikuttavuutta tulisi arvioida tavoitelähtöisesti.

Hoidon, kuntoutuksen ja interventioiden vaikuttavuuden arviointi on tulevaisuudessa entistä tärkeämpää. Vaikuttavuuden arviointi lisää ymmärrystä sosiaalityöstä. Arvioinnilla saadaan tietoa asiakkaiden tarpeista, sosiaalityön tavoitteista ja työmenetelmistä. Arviointi tuo työn tuloksia ja vaikutuksia näkyville ja parantaa siten asiakkaiden saamaa palvelua. Samaan aikaan kun sosiaali- ja terveyspalveluiden kysyntä kasvaa, palvelujärjestelmän resurssit niukkenevat ja tehokkuus- sekä tuottavuusvaatimukset kasvavat.

Vaikuttavuusarvioinnin kehittämisessä on vielä suuria haasteita, kuten potilaan hoito-, kuntoutus- ja vaikutustavoitteiden laatiminen ja kirjaaminen hoitosuunnitelmaan sekä professionaalisen kulttuurin kehittäminen oman työn ja vaikuttavuuden arvioinnissa (Silvennoinen-Nuora, 2010).
Teksti:

Kaisa Nyberg

Lähteet:

Silvennoinen-Nuora, Leena. (2010). Vaikuttavuuden arviointi hoitoketjussa – Mikä mahdollistaa vaikuttavuuden ja vaikuttavuuden arvioinnin. Väitöskirja.

www.thl.fi
https://www.thl.fi/fi/web/paatoksenteko-talous-ja-palvelujarjestelma/vaikuttavuus

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *