Taikasanat muutosmotivaatioon

Ilman kompastelua ei opi kävelemään ja uusien taitojen oppiminen ei suju aina vaikeuksitta

Onneksi jokainen voi oppia uusia taitoja ja parantaa omaa elämänlaatuaan toimimalla tutkitusti muutosmotivaatiota vahvistavalla tavalla.

Kuusi askelta muutokseen ovat:

1) Kuuntelu

Ilman kuulluksi ja ymmärretyksi tulemista tuen tarvitsijan elämäntilanteen arviointi jää yksinomaan asiantuntijoiden varaan. Tästä seuraa kyvyttömyys sitoutua itselle laadittuun tuki- tai kuntoutussuunnitelmaan.  Jokainen meistä haluaa tulla kuulluksi ja ymmärretyksi. Kun koemme  aitoa ja vilpitöntä kohdatuksi tulemista, osallistumme omaan  muutosprosessiimme aktiivisena toimijana. Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi muutosprosessissa ja näin vaikuttaa omaan elämään ja muutoksen suuntaan.
1) Palomäki 2012, 118; Koukkari 2012, 43; Havana ja Rautiainen 2013, 63; Palomäki 2012, 116; AuttiRämö, Jeglinsk ja Karhula 2013, 37–52.

2) Voimavarat

Jokaisella on vahvuuksia, joita voidaan hyödyntää. Voimavarat ovat kytköksissä sisäiseen hallinnan tunteeseen sekä saatuun tukeen tai sen puutteeseen. Sisäisellä hallinnan tunteella on voimakas vaikutus psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. Kokemus voimavaroista ja hallinnan tunteesta auttaa selviytymään omin avuin tai  hakemaan tukea.  Tunne kyvykkyydestä vaikuttaa omaan arvioon selviytymisestä ja pärjäämisestä omassa ympäristössä ja yhteiskunnan jäsenenä. Oma sisäinen hallinnan tunne heijastuu sekä toimintakykyyn  että kokemukseen siitä.

2) Koukkari 2010, 195; Koukkari 2012, 41–42; Koukkari 2010, 197; Palomäki 2012, 118.

3) Oman elämän asiantuntijuus

Jokainen meistä on ainutkertainen yksilö ja oman elämämme asiantuntijana. Kukaan muu ei voi yhtä hyvin tietää mitä juuri minä elämältäni haluan.  Itse asetetut tavoitteet , unelmat ja haaveet ovat arvokkaita, ainutkertaisia ja motivoivat muutokseen.

3) Koukkari 2012, 41; Havana ja Rautiainen 2013, 63; Koukkari 2010, 200; Havana ja Rautiainen 2013, 34; Autti-Rämö, Jeglinsk ja Karhula 2013, 37–52.

4) Luottamuksellinen vuorovaikutus

 

Aito kiinnostus ja luottamuksellinen vuorovaikutus mahdollistavat parhaiten tuen tarvitsijan ja tukijan liittoutumisen ja kumppanuuden. Kohtaamisen peruselementit tiivistyvät neljään koohon: kielenkäyttö, kiireettömyys, kuunteleminen ja kokonaisvaltaisuus.

4) Koukkari 2010, 199; Palomäki 2012, 119; AuttiRämö, Jeglinsk ja Karhula 2013, 37–52.

5) Omat tarpeet ja tavoitteet

Mikään ei kasvata motivaatiota ja sitoutumista muutokseen yhtä paljon kuin omista tarpeista ja toiveista lähtevät yksilölliset tavoitteet. Jotta tavoitteet voidaan asettaa tarvitaan työvälineitä omien tarpeiden tunnistamiseen ja reflektointiin.

5) Koukkari 2010, 201; Koukkari 2010, 200–205; Koukkari 2010, 201; Palomäki 2012, 117; Koukkari 2012, 41–42; Palomäki 2012, 120.

6) Osallisuus

Todellinen motivaatio lähtee aidosta mahdollisuudesta – ei vain osallistua vaan – olla päähenkilönä oman muutospolun suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa koko muutosprosessin ajan. Vahva motivaatio mahdollistaa onnistuneen ja vaikuttavan muutoksen toteutumiseen.

6) Havana ja Rautiainen 2013, 34; Koukkari 2012, 49; Koukkari 2010, 195; Autti-Rämö, Jeglinsk ja Karhula 2013, 37–52.

Lähteet: Seluska, Hanna. KUNTOUTUJAN OSALLISUUS OMASSA KUNTOUTUMISPROSESSISSAAN. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Oulun seudun ammattikorkeakoulu Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun koulutusohjelma. 2017

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *