Taikasanat muutosmotivaatioon

Ilman kompastelua ei opi kävelemään ja uusien taitojen oppiminen ei suju aina vaikeuksitta Onneksi jokainen voi oppia uusia taitoja ja parantaa omaa elämänlaatuaan toimimalla tutkitusti muutosmotivaatiota vahvistavalla tavalla. Kuusi askelta muutokseen ovat: 1) Kuuntelu Ilman kuulluksi ja ymmärretyksi tulemista tuen tarvitsijan elämäntilanteen arviointi jää yksinomaan asiantuntijoiden varaan. Tästä seuraa kyvyttömyys sitoutua itselle laadittuun tuki- tai

Puuha kuin puuha? – Aktiviteetit vähensivät ruokailun jälkeisiä oireita osastohoidetuilla anoreksiapotilailla

https://jeatdisord.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40337-016-0098-y Lontoolaiset kollegat tutkivat erilaisia aktiviteetteja aterian jälkeisten psyykkisten oireiden helpottamisessa anoreksian takia osastohoidetuilla aikuispotilailla. Aktiviteetteina aterian jälkeen käytettiin Tetristä (visuospatiaalista tehtävää), Quiziä (sanallista tehtävää) ja Braillea (tuntoaistiin perustuvaa aakkosten erottelutehtävää), lisäksi kontrollitehtävänä oli hiljaa paikoillaan istuminen. Potilaat saivat satunnaisen tehtävän 12 aterian jälkeen, joten jokainen tehtävä osui kohdalle aina kolme kertaa. 25 aikuispotilasta suoritti

Painoindeksiperusteinen luokitus ei ennusta anoreksian vaikeusastetta

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/erv.2508/abstract;jsessionid=079A78FA8E75FD59436CDA4C824FB68A.f04t03 Portugalilainen ryhmä testasi yhdysvaltalaisen psykiatrisen tautiluokituksen DSM-5:n painoindeksiin perustuvan vaikeusasteluokittelun yhtäpitävyyttä muihin mittareihin verrattuna. 193 anoreksiasta kärsivää naista ja miestä arvioitiin eri kriteereillä. Anoreksian diagnoosi tehtiin DSM-5 kriteeristöllä, ja laajaa EDE-Q -mittaristoa (Eating Disorder Examination – Questionnaire; Fairburn&Beglin 1994) oireikyselyineen ja yleisine arviointiasteikoineen käytettiin syömishäiriön psykopatologian arvioinnissa. DSM-5 -vaikeusluokituksen mukaan lievästä anoreksiasta (BMI≥17.0) kärsi

Prinsessa ja herne

Olipa kerran prinsessa, joka oli vanhempiensa silmäterä: herttainen, kohtelias ja hyvin suoriutuva lapsi. Eräänä päivänä kuninkaallisella illallisella lakeijan kaataessa kermakastiketta prinsessan pihvin päälle, tämä alkoikin kirkua, ettei halua syödä rasvaista kastiketta.Kuningas ja kuningatar kuuntelivat kauhistuneena prinsessan kielenkäyttöä, sillä hän ei ollut koskaan puhunut kenellekään niin rumasti. He moittivat prinsessaa tämän käyttäytymisestä ja vaativat häntä syömään

Perhekeskeinen avohoito on tuloksellista lasten ja nuorten syömishäiriöissä

Potilaan lääkärilehden mukaan perhe­kes­keisen avo­hoi­to­mallin sovel­ta­minen on vähen­tänyt huomat­ta­vasti osas­to­hoidon tar­vetta HYKS:n lastenp­sy­kiatrian syömis­häi­riöyk­si­kössä. Vanhem­mille an­netaan tie­toa syömis­häi­riöistä ja hei­tä tue­taan toi­mimaan määrä­tie­toi­sesti lap­sen hanka­liksi koke­missa syömis­ti­lan­teissa. Li­säksi hei­tä oh­jataan ot­tamaan rauhal­li­sesti vas­taan lap­sen vai­keatkin tunne­reaktiot.   Lon­toossa Mauds­leyn kli­ni­kalla kehi­tettyä perhe­kes­keisen hoito­mallin ensi­si­jainen ta­voite hoidon alkuvaiheessa on ravit­se­muksen palaut­ta­minen normaa­liksi se­kä nälkiin­tyneen ke­hon fyy­sisen ti­lan

Vieraskynä: Toipumisorientaatio

Toipuminen kliinisenä käsitteenä tarkoittaa sairauden oireiden vähenemistä tai oireiden loppumista. Tiedetään, että vain osa mielenterveyskuntoutujista toipuu täysin. Kuntoutujan elämä voi kuitenkin olla mielekästä ja onnellista psyykkisen sairauden aiheuttamista rajoituksista ja haitoista huolimatta. Elämän mielekkyyttä, merkityksellisyyttä ja toiveikkuutta voidaan tukea toipumisorientaation mukaisella työotteella. Toipumisorientaatiota on kuvattu osuvasti metaforan avulla henkilökohtaisena matkana, jossa painottuu yksilön elämän tarkoituksellisuus

Kuntoutuminen on hyvän elämän elämistä

Kuntoutuminen ei ole paranemista, oireettomuutta tai kaikkien elämän ongelmien loppumista, vaan mahdollisimman hyvän elämän elämistä (Koskisuu 2004). Skitsofreniaan sairastunut Patricia Deegan kuvaa koskettavasti, kuinka hän oli taistellut ja pinnistänyt voimansa äärimmilleen päästäkseen sairaalahoidosta oppitunnille. Omasta mielestään hyvää tarkoittava opettaja oli todennut Deeganin näyttävän kauhealta ja lähettänyt hänet kotiin lepäämään. Tämän seurauksena Patricia antoi periksi ja

Osallisuus on yhdessä tekemistä

Osallisuus arvona tarkoittaa yhteisöön ja yhteiskuntaan kiinnittymistä. Palvelun käyttäjät osallistuvat palvelujen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Esimerkiksi Pirkanmaan mielenterveysstrategiaa laadittaessa palvelujen käyttäjiä ja heidän läheisiään osallistettiin ohjelman suunnitteluvaiheessa kuulemistilaisuuksilla sekä kuntalaiskyselyn avulla. Osallisuuden määrittely Osallistuminen ja osallisuus sekoitetaan usein toisiinsa, mutta käsitteet tulee erottaa toisistaan. Osallistumisella tarkoitetaan läsnäoloa muiden määrittelemässä tilanteessa, esimerkkinä vaikkapa osallistuminen terveystarkastukseen. Osallisuus

Suositukset skitsofreniapotilaiden kuntoutuksen kehittämiseksi

Esa Nordlingin väitöskirjatutkimuksen ‘Ruvettiin pitämään ihmisenä’ mukaan kuntoutuksen tarve säilyy tai palautuu, jos kuntoutuksella ei ole riittävää jatkuvuutta. Tutkimuksen potilasseuranta-aika oli keskimäärin 9,6 vuotta. Tutkimustulosten perusteella voitiin antaa 14 suositusta skitsofreniapotilaiden kuntoutuksen kehittämiseksi. Suositukset koskevat hoitojärjestelmää, potilasta ja hänen omaisiaan sekä hoito-ohjelmaa. 1) Hoitoa ja kuntoutusta ei pidä erottaa tiukasti toisistaan. Kuntouttavia elementtejä on liitettävä

Mitä on vaikuttavuus?

LivingSkills oli vuonna 2017 mukana Sitran vaikuttavuuskiihdyttämössä, jossa pähkäiltiin muun muassa tällaisia asioita: Vaikuttavuutta voidaan arvioida esimerkiksi tarkastelemalla sitä, miten hyvin ennalta asetetut tavoitteet on saavutettu, millaisia ennakoimattomia tavoitteita on saavutettu ja miten asiakkaan tarpeisiin vastattu tai jätetty vastaamatta. Vaikuttavuuden arviointi tarkoittaa asetettujen tavoitteiden saavuttamisen arviointia. Kun tarkastellaan hoitoketjun tai kuntoutuksen yksittäisiä tapahtumia, puhutaan vaikutuksista.