Yksi työväline -monta käyttötarkoitusta

Taitojen kartoitus

Kartoitetaan taitoja ja toimintakykyä.

Käytetään itsearviointiin
& työntekijän arviointityövälineenä.

Arviointityökalu

Arvioidaan tuen tarve.

Ohjataan tarkoituksenmukaisiin palveluihin.

Taitovalmennus

Tehdään taitovalmennus- kehitys- tai tukisuunnitelma.

Tehdään tavoitteellista ja suunnitelmallista työtä taitojen kartuttamiseksi.

Arvioidaan edistymistä, taitojen karttumista tai tuen toteutumista.

Omat tavoitteet motivoivat muutokseen.

Tulosmittari

Arvioidaan työskentelyn tuloksellisuutta.

Yksilöllisten tavoitteiden toteutumisesta saadaan kokoomaraportit.

Tuloksia seurataan yksilötasolla, organisaatiotasolla ja kuntatasolla.

 

LivingSkills työväline on:

 • Käytännönläheinen
  • Arvioitavat asiat perustuvat käytännön kokemuksiin.
 • Osallistava
  • Taitojen harjoittelijaa tuetaan tämän omissa tavoitteissa.
 • Tavoitteellinen
  • Toiminnalla on yhdessä sovittu suunta ja päämäärä.
 • Vaikutuksia arvioiva
  • Toiminnan onnistumista voidaan mitata.

 

 

" LivingSkills on hyvä keskustelun herättäjä monessa asiakkaan tilanteessa. Kysymyspatteristo on käytännönläheinen ja sisältää keskeisiä aiheita joita asiakkaiden arjessa tulee vastaan"

Hyödyt asiakkaille

Yksilötasolla

 

 

 Organisaatiotasolla

Kuntatasolla

 • Auttaa arvioimaan taitotasoa ja toimintakykyä
 • Lisää dialogia tuen saajan ja antajan välillä
 • Auttaa kohdentamaan työskentelyn olennaisiin asioihin
 • Voimaannuttaa ja lisää osallisuutta
 • Huomioi myös läheiset
 • Ohjaa työskentelyä tavoitteelliseen suuntaan
 • Auttaa arvioimaan omaa toimintaa ja toiminnan tuloksellisuutta
 • Säästää kirjaamiseen käytettävää aikaa
 • Auttaa arvioimaan toiminnan tuloksellisuutta ja vaikutuksia sekä yksikkö- että organisaatiotasolla
 • Uudistaa organisaatiokulttuuria voimavarakeskeiseen, osallistavaan ja dialogiseen auuntaan
 • Auttaa sijoittamaan asiakkaat tarkoituksenmukaisiin palveluihin
 • Mahdollistaa palveluntarjoajien toiminnan tuloksellisuuden arvioinnin ja vertailun
 • Auttaa arvioimaan palvelunkäyttäjien tuen tarvetta ja resurssien kohdentamista
 • Tarjoaa synergiaetua: monikäyttöinen, räätälöitävä työkalu eri yksiköiden erilaisiin tarpeisiin
 • Tehostaa toimintaa ja tasapainottaa taloutta