LivingSkills

LivingSkills ED™

Verkkovalmennukset ja digitaaliset työvälineet syömishäiriön hoitoon ja perheiden tukemiseen

LivingSkills ED™ -verkkovalmennukset ammattilaisille ja perheille tarjoavat kokonaisvaltaisen tietopaketin syömishäiriön perhepohjaisesta hoidosta ja sairastuneen tukemisesta.

LivingSkills ED™ -työvälineiden avulla saadaan helposti tilannekuva ja luotua hoitosuunnitelma sairastuneelle ja tukisuunnitelma sairastuneen läheiselle. Työvälineet ovat myös oiva tapa arvioida syömishäiriön hoidon edistymistä ja perheinterventioiden vaikuttavuutta.

Tutustu toimintamalliin Innokylässä .

 

LivingSkills ED™ -työkalupaketti

Verkkovalmennukset

LivingSkills ED Syömishäiriön hoito
Ammatillinen täydennyskoulutus uusista vaikuttavista hoitomuodoista

LivingSkills ED -taitovalmennus syömishäiriöön sairastuneiden läheisille
Verkkovalmennus sairastuneen läheisille
Nitistä nälkä -toivoa syömishäiriön selättämiseen
Sinulle, jolla on jonkinlaista hankaluutta oman syömisen tai kehosuhteen kanssa 

Työvälineet

ED Läheisen kuormitus ja ED Läheisen taidot
Vanhempien tukemiseen ja taitovalmennukseen

ED Toipumisrohkeus
Syömishäiriöön sairastuneen motivointiin sekä toimintakyvyn kartoitukseen

ED Nälkiintymisen merkit
Syömishäiriöön sairastuneen ravitsemustilan kartoitus ja vanhempien psykoedukaatio

LivingSkills Interventio
Sairastuneen nykytilanteen nopeaan kartoitukseen

LivingSkills ED™ -toimintamalli pohjautuu tutkitusti vaikuttaviin menetelmiin

LivingSkills ED -työvälineiden viitekehyksenä on syömishäiriön hoitoon kehitetty New Maudsleyn perhepohjainen hoitomalli ja työkalupakki.

Uusi perhepohjainen hoitomalli näkee syömishäiriöön sairastuneen perheen voimavarana. Kun vanhemmat saavat tietoa ja tukea, vanhemmilla on paljon annettavaa syömishäiriöiden hoidossa. Perhepohjainen hoito on sekä kustannustehokasta että tutkitusti vaikuttavaa. Syömishäiriön hoitoon kehitettyjen verkkovalmennusten ja digitaalisten työvälineiden avulla voidaan tukea sekä perhettä että motivoida sairastunutta toipumaan.

Verkkovalmennukset sisältävät konkreettista ja käytännönläheistä tietoa syömishäiriöistä ja sairastuneen tukemisesta sekä ammattilaisille että perheille.

Työvälineiden kysymykset perustuvat tutkimustietoon vanhempia voimauttavista tekijöistä ja keinoista muokata sairautta ylläpitäviä rektiomalleja paranemista tukevaan käyttäytymiseen.

Toimintatavan muutos tapahtuu kuin itsestään LivingSkills työvälineiden avulla, koska digitaaliset työvälineet ohjaavat työntekijöitä toimimaan osallistavan ja motivoivan työtavan periaatteiden mukaan.

Mitä linnassa tapahtui, kun prinsessa sairastui näivetystautiin?

Syömishäiriö koskettaa yhtä kymmenestä suomalaisesta

Tutkimusten mukaan ainoastaan noin puolet syömishäiriöön sairastuneista paranee ja laihuushäiriöön sairastuneiden kuolleisuus on kuusinkertainen suhteessa saman ikäisiin (Käypä hoito 2014) nykyisillä hoitomenetelmillä. Syömishäiriö koskettaa yhtä kymmenestä suomalaisesta. Näin ollen jonkinasteisesta syömishäiriöstä kärsiviä suomalaisia on yli puoli miljoonaa.

Ajoissa saatu apu tehoaa

Vanhemmat kykenevät tuen avulla auttamaan lastaan paranemisessa. Käyttämällä perhepohjaista hoitoa jopa yhdeksän kymmenestä voi parantua (Agras ym, 2014). LivingSkills järjestää perhepohjaisen hoitomallin koulutuksia ja konsultaatioita sekä tarjoaa syömishäiriön hoitoa ja perhepohjaista hoitomallia tukevia työvälineitä hoitotyöhön.

Sama digitaalinen alusta – kohderyhmäkohtaiset sisällöt

Samassakin yksikössä voi olla useaan eri asiakasryhmään kuuluvia asiakkaita. Kun otat LivingSkills-sovelluksen käyttöön, voit valita kullekin asiakkaalle juuri hänen tarpeitaan vastaavan työvälineen.

Kohderyhmäkohtaiset työvälinepaketit on kehitetty asiakkaidemme tarpeista lähtien palvelumuotoilun keinoin yhteistyössä alan ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Työntekijä näkee kaikki asiakkaansa samasta näkymästä. Geneerinen alusta sisältää samat toiminallisuudet, mutta eri sisällöt eri asiakasryhmille.

LivingSkills digitaalinen alusta

LivingSkills ED™ -työvälinepaketti sisältää viisi työvälinettä asiakastyöhön ja bonuksena kolme itsearviointityövälinettä asiakkaille

LivingSkills - työvälineet hoitosuhteeseen

LivingSkills Interventio™
LivingSkills ED Toimintakyky™
LivingSkills Nälkiintymisen merkit™

LivingSkills - työvälineet hoitosuhteeseen
Työvälineet hoitosuhteeseen

LivingSkills Interventio™

LivingSkills Interventio -motivaatiotyövälineellä kartoitetaan mm. mielialaa, toimintakykyä, elämänlaatua ja sairastuneen omia tavoitteita hyvinvoinnin lisäämiseen.

Työkalu sisältää itsearvioinnin ja muutaman nykytilanteeseen, tavoitteisiin ja keinoihin liittyvän kysymyksen. Alkuarviointia voidaan käyttää työskentelyä helpottavana työvälineenä.

Arviointi toistetaan työskentelyn päättyessä ja seuranta-ajan kuluessa, jolloin saadaan tietoa intervention vaikutuksista.

"Interventio-työvälineen avulla tehdyt haastattelut selkeyttivät konkreettisesti potilaan edistymistä"
- Palaute työvälineen käytöstä hoitosuhteessa

LivingSkills ED Toimintakyky™

Ed Toimintakyky auttaa syömishäiriöön sairastunutta ymmärtämään syömishäiriön vaikutusta omaan toimintakykyyn.

Itsearvioinnilla kartoitetaan mm. suhdetta itseen, tunnetaitoja ja mielialaa, sosiaalisia suhteita, arjen sujumista ja itsestä huolehtimista, toiminnan ohjausta ja omaa toipumisrohkeutta. Itsearviointi auttaa tunnistamaan omia vahvuuksia ja taitopuutteita sekä tekemään omiin tavoitteisiin pohjautuvan toipumissuunnitelman yhdessä hoitotahon kanssa. Edistymistä voi seurata graafisessa muodossa.

LivingSkills Nälkiintymisen merkit™

Minnesota-tutkimuksen mukaan valtaosa syömishäiriön oireista liittyy huonoon ravitsemustilaan. Nälkiintyminen vaikututtaa paitsi terveyteen ja fyysiseen vointiin, myös käyttäytymiseen, mieleen ja ihmissuhteisiin. LivingSkills Nälkiintymisen merkit auttaa tunnistamaan nämä oireet ja seuraamaan, miten ravitsemustila vaikuttaa omaan elämään.

Koska tarkat painorajat toipumisen merkkeinä ovat usein ongelmallisia, eivätkä kerro välttämättä aliravitsemuksen korjaantumisesta, nälkiintymisen merkkien tunnistaminen ja seuraaminen työvälineellä tarjoaa uuden tavan seurata toipumisen edistymistä. Työvälineen avulla on helppoa antaa psykoedukaatiota sairaudesta niin sairastuneelle kuin läheisillekin ja motivoida heitä ravitsemustilan korjaamiseen.

LivingSkills työvälineet perhepohjaiseen hoitoon

ED Läheisen kuormitus™
ED Läheisen taidot™

LivingSkills työvälineet perhepohjaiseen hoitoon
Työvälineet perhetyöhön

ED Läheisen kuormitus™

Ed Läheisen kuormitus -työväline auttaa sairastuneen läheistä ja perheen kanssa työskentelevää ammattilaista arvioimaan syömishäiriöön sairastuneesta huolehtivan läheisen kuormittuneisuutta, elämänlaatua ja tuen tarvetta.

Suosittelemme LivingSkills-työvälineiden käyttöä hoitajan ja vanhemman keskustelun avaajana. Työväline auttaa tunnistamaan vanhemman taitoja ja taitopuutteita auttaa sairastunutta. Työntekijän tukemana vanhempi oppii huomaamaan minkälainen käyttäytyminen ylläpitää tai vähentää lapsen syömishäiriöoireilua. Työvälineen avulla voidaan antaa taito-ohjausta sekä suunnitella ja toteuttaa läheisen pärjäämistä vahvistavia tukitoimia.

"Käytimme vanhempien kanssa Livingskills Läheisen kuormitus -työkalua. Vuorovaikutus ja yhteistyö vanhempien kanssa sujui hyvin ja saimme paljon arvokasta tietoa perheen tilanteesta. Kartoituksen myötä meille selvisi, että vanhemmilla oli kova ahdistus ja syyllisyys tilanteesta, ja vaikeuksia pystyä olemaan tarpeeksi tiukkoja nuoren syömisen tukemisessa. Perheen normaalit rutiinin muuttuneet paljon sairastumisen myötä. Tilanne kotona oli ollut uuvuttava ja vaikuttanut vanhempien jaksamiseen, vapaa-ajan viettoon, sosiaalisiin suhteisiin ja käyttäytymiseen.

Saimme uutta tietoa nuoren käyttäytymisestä kotona ja vanhempien hädästä aiemmin tunnollisen ja kiltin nuoren käyttäymisen muututtua arvaamattomaksi ja pelottavaksi. Vanhemmat kuvasivat vaikeita tilanteita kotona. Työväline auttoi vanhempia tunnistamaan omaa syömishäiriötä ylläpitävää käyttäytymistään, kuten nalkuttamista, syömishäiriökäyttäytymiseen mukautumista ja vetäytymistä vaikeissa tilanteissa"

- Käyttökokemus perhetyöstä syömishäiriöyksikössä

ED Läheisen taidot™

Ed Läheisen taidot -työvälineen avulla tunnistetaan läheisen taidot ja taitopuutteet sekä tuetaan tämän kykyä tukea sairastunutta.

Läheisen taitovalmennuksen avulla voidaan vähentää läheisen tilanteesta kokemaa stressiä ja
rasitusta sekä auttaa syömishäiriöön sairastunutta tehokkaammin, kun syömishäiriötä ylläpitäviä
interpersonaalisia tekijöitä saadaan vähennettyä.

"Käytimme työvälineitä sekä psykoedukaation apuvälineenä että vanhempien motivoimiseen oman käyttäytymisensä muuttamiseen. Teimme yhdessä vanhempien kanssa taitovalmennussuunnitelman, jossa priorisoimme merkittävimmät muutosta vaativat asiat: ravitsemustilan korjaantumisen edistäminen sekä mukautumisen lopettaminen kotona. Valitsimme taidot, joita harjoittelemalla pyrittiin mukautumisen lopettamiseen, ilman että se aiheuttaa vanhemmille ahdistusta ja syyllisyyttä. Työväline auttoi myös seuraamaan tilanteen muuttumista ja taitojen vahvistamista."

- Käyttökokemus perhetyöstä

Tee näin!

LivingSkills Tee näin
 1. Valitse työyhteisösi tarpeisiin parhaiten soveltuva LivingSkills-työvälinepaketti (esim. LivingSkills Recovery tai LivingSkills Family)
 2. Voit valita kustakin paketista niin monta työvälinettä kuin haluat. Yhdellä asiakkaalla käytetään yhtä työvälinettä (esim. LivingSkills Kuntoutuminen tai LivingSkills Vanhemmuuden taidot)
 3. Lisäksi voit valita LivingSkills Bonus -paketista 1–3 itsearviointityövälinettä (esim. LivingSkills Elämänlaatu). LivingSkills Bonus -työvälineitä voidaan käyttää varsinaisen työvälineen ohella oheistyövälineinä kaikilla asiakkailla
 4. Saat juuri teidän tarpeisiinne sopivat työvälineet käyttöösi

Pilvipalvelupohjaisen työvälineen käyttöönotto on erittäin helppoa ja vaivatonta

Saat tietoturvallisen ja käyttövalmiin verkkoaseman organisaatiollesi avaimet käteen -palveluna. Intuitiivisen ohjelman käyttö on myös helppoa ilman pitkiä ja kalliita käyttöönottokoulutuksia. Käyttöönotto sujuu asiakkuuspäällikkömme vahvalla tuella ja verkkokoulutuksena toteuttavalla perehdytyksellä helposti ja nopeasti.

LivingSkills Bonus – itsearviointityövälineet

Kun valitset LivingSkills Family -työvälineet asiakastyön työvälineeksi ja tuen tarpeen arvioitiin, saat bonuksena 1–3 valitsemaasi itsearviointityövälinettä kaikille asiakkaille.

Itsearviointityövälineitä voit käyttää oheistyökaluna kaikille asiakkaille sekä itsenäisenä työvälineenä joillekin asiakasryhmille.

LivingSkills Elämänlaatu
Elämänlaadun itsearviointiin

LivingSkills Toipumisorientaatio
Voimaantumisen tukemiseen
Työväline sopii kaikille pitkäaikaisesta sairaudesta toipuville

LivingSkills Perheenjäsenen hyvinvointi
Omaisten tilanteen kartoitukseen ja jaksamisen tukemiseen

LivingSkills Mielen hyvinvointi
Positiivisen mielenterveyden vahvistamiseen

LivingSkills Palaute työntekijälle
Toipumiorientaatiolähtöisen työtavan vahvistamiseen

LivingSkills Mix & Match

Jäitkö kaipaamaan vielä jotakin työvälinettä?

Kokoa oma LivingSkills MIX & MATCH -pakettisi kaikista LivingSkills-työvälineistä!

Valitse ja tilaa oma pakettisi

Valitse ja tilaa oma pakettisi
 1. LIVINGSKILLS RECOVERY mielenterveys- ja päihdepalveluihin
 2. LIVINGSKILLS SOCIAL RECOVERY sosiaaliseen kuntoukseen ja työvalmennukseen
 3. LIVINGSKILLS CARE vammaispalveluihin, hoivapalveluihin ja terveydenhuollon palveluihin
 4. LIVINGSKILLS FAMILY perhetyöhön sekä lasten ja nuorten kanssa työskentelyyn
 5. LIVINGSKILLS ED syömishäiriöiden perhepohjaiseen hoitoon
 6. LIVINGSKILLS LEADER lähijohtamisen tueksi
 7. LIVINGSKILLS SOCIETY järjestöjen tarpeisiin ja vaikuttavuuden arviointiin
 8. LIVINGSKILLS MIX & MATCH juuri sinun tarpeisiisi
 9. LIVINGSKILLS BONUS itsearviointityövälineet täydentämään valittua pakettia

Konsultaatiot sotesektorin järjestöille

Tarvitsetteko apua järjestötoiminnan tai arviointikäytäntöjen kehittämiseen? Ota yhteyttä jos voimme olla avuksi!

Ammatilliset LivingSkills-verkkovalmennukset

LivingSkills tarjoaa omalla TrainingSkills-alustallaan motivaation ja taitojen vahvistamiseen erikoistuneita verkkovalmennuksia sekä eri alojen asiantuntijoille että yksityishenkilöille, jotka haluavat kehittyä joko ammatillisesti tai omassa henkilökohtaisessa elämässään.

Sekä LivingSkills-työvälineitä että -verkkovalmennuksia yhdistää sama tavoite: haluamme tehdä ihmisistä oman elämänsä päähenkilöitä ja sankareita.

Uudet vaikuttavat hoitomuodot parantavat syömishäiriön ennustetta ja vähentävät syömishäiriöiden kustannuksia. Koulutuksen aikana saadaan perustietoa syömishäiriöön sairastuneen kanssa työskentelystä ja opetellaan New Maudsleyn malliin pohjautuvan psykoedukatiivisen perheinterventiomallin perusperiaatteet.

Haluatko muuttaa hoitokulttuuria asiantuntujakeskeisestä asiakaskeskeiseksi, voimaannuttavaksi ja asiakkaiden omaa osallisuutta vahvistavaksi?

Koulutus antaa uusia käytännön työvälineitä sekä oman työn kehittämiseen että asiakastyöhön ja vahvistaa toipumisorientaatiota toiminnan viitekehyksenä ja vallitsevana toimintatapana koko työyhteisössä.

Kohtaatko työssäsi asiakkaita, jotka tarvitsevat tukea tunnesäätelyyn, vuorovaikutukseen tai ahdistuksen hallintaan?

Koulutus on ammatillista täydennyskoulutusta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään asiakkaita, jotka tarvitsevat tukea tunnesäätelyyn, vuorovaikutukseen tai ahdistuksen hallintaan.

Haluatko saada käytännön työvälineitä asiakastyöhön ja hyödyntää psykoedukaatiota kuntoutuksessa?

Psykoedukaatio voimauttaa asiakasta työskentelemään aktiivisesti oman toipumisen ja sairauden pahenemisvaiheiden ennaltaehkäisyn eteen.

Haluatko vahvistaa lähijohtamisen taitojasi johtaa kehittyvää työyhteisöä?

Saat konkreettisia työvälineitä ja neuvoja siihen, miten kehitys tai muutosprosessi toteutetaan osallisuutta ja jaettua visiota korostavalla tavalla jokaisen yksilölliset tarpeet huomioiden.

Koulutuskokonaisuudessa tutustutaan keskeisiin dialektisen käyttäytymisterapian yksilötyön periaatteisiin ja perusstrategioihin.

Kurssi on syventävää koulutusta DKT:n perusteet ja taitoalueet -koulutuksen käyneille.

 • Kiitos, haluan saada tietoa uusista verkkovalmennuksista!

  Anna sähköpostiosoitteesi, niin saat meitä postia palveluistamme ja uusista valmennuksistamme.
LivingSkills