Missio

Autamme toiminnallamme asiakkaitamme saavuttamaan omat päämääränsä.

Taustaideologiamme pähkinänkuoressa

Osallisuus ja dialogisuus ovat edellytyksiä asiakaslähtöiselle työskentelylle.

Toimintamme lähtökohtana ovat asiakkaan tarpeet ja tavoitteet. Myös tuen ja kuntoutuksen tarkoitus on auttaa ihmisiä saavuttamaan omat päämääränsä.

LivingSkills -työkalun kehittämisessä on sovellettu toipumisorientaatiota, dialektista käyttäytymisterapiaa, ratkaisukeskeistä ajattelutapaa ja ongelmaperusteista oppimista. Olennaista on löytää yhteinen tavoite.

 

Tähän uskomme

 • On mahdollista parantua, kuntoutua, voittaa vaikeuksia ja muuttaa elämän suuntaa.
 • Aina voi valita: jos ei sitä mitä tapahtuu, niin ainakin sen miten asiaan suhtautuu.
 • Jokaisella on taitoja, joita voidaan kehittää ja hyödyntää.
 • Haasteiden näkeminen taitopuutteina mahdollistaa uusien taitojen opettelemisen.
 • Taitojen harjoittelija on prosessin johtaja ja työntekijä hänen tukijansa kuntoutusprosessissa.

Mitä on dialektisuus?

Dialektisen käyttäytymisterapian lähtökohtana on ajatus siitä, että elämänlaatua tai kuntoutusta haittaavan käyttäytymisen taustalla on taitopuutteita, joita voidaan parantaa yhteistyössä uusia taitoja opettelemalla.

 

 

 

Ongelmalähtöinen oppiminen

LivingSkills-työvälinettä on lähdetty kehittämään ongelmalähtöisestä perustasta. Esimerkiksi mielenterveysasiakkaiden taitoja ja kuntoutumista kartoittavat asiat on poimittu asumispalvelujen kuntoutussuunnitelmista ja palvelupyynnöistä, joilla haetaan tukea asumiseen. Työvälineeseen on kerätty niitä asioita, jotka mahdollistavat tai estävät itsenäistä asumista. Premium työkalut kehitämme yhdessä asiakkaittemme ja palvelujen käyttäjien kanssa heidän asiantuntemustaan sekä kunkin alan tutkimustietoa hyödyntäen.

 

Dialogisuus

 • Dialogisessa vuorovaikutuksessa jokainen tuo omat mielipiteensä ja ajatuksensa mukanaan
 • Dialogisuus vaatii rohkeutta heittäytyä tuntemattomaan
 • Lopputulosta ei määritellä etukäteen, vaan se syntyy yhdessä keskustellen
 • Ymmärryksemme syvenee ja opimme uutta dialogisessa suhteessa
 • Erilaisten näkemysten olemassa olo tunnustetaan ja niitä ei yritetä kumota
 • Dialogisuuden kulmakiviä ovat inhimillisyys, myötätunto, tasaveroisuus, toisen arvostaminen ja kuuntelu
 • On tärkeää puhua suoraan, mutta myös malttaa kuunnella ja odottaa omaa vuoroaan

 

 

 

Omat tavoitteet

Tuen ja kuntoutuksen tarkoitus on auttaa ihmisiä saavuttamaan omat päämääränsä.

Sekä taitojen harjoittelija, että taitojen valmentaja tekee arvion tuen tarvitsijan taidoista ja toimintakyvystä elämän eri alueilla.

Jos näkemykset eroavat toisistaan, asiasta keskustellaan. Pyrkimyksenä on käyttää dialogista työotetta. Olennaista on löytää yhteinen tavoite. Jollei tavoite ole yhteinen, niin tavoitetta ei voida saavuttaa!

 

Olympia-ajattelu

Olympiavoittajien toimintaa mallintanut olympiaurheilija Marilyn Kingin mukaan tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan

 

Visio

Täsmällisesti määritelty tavoite

Toiminta

Teot, keinot ja harjoittelu

Intohimo

Palava halu, oma tahto ja motivaatio

 

 

 

 

Visio ja toiminta ilman intohimoa on puurtamista.  

 

 

 

Visio ja palava halu ilman toimintaa on haaveilua. 

 

 

 

Toiminta ja palava halu ilman visiota on päämäärätöntä haahuilua. 

 

 

 

 

 

 

 

Kun kaikki kolme osa-aluetta kohtaavat, saavutetaan tavoitteet - tai olympiamitali!

 

 

Ratkaisukeskeisyys

Ratkaisu- ja voimavarasuuntautunut työote on asiakas- ja tavoitelähtöistä sekä tulevaisuuteen suuntautunutta. Työote huomioi edistysaskelia ja korostaa yhteistyötä ja kannustusta. Ratkaisukeskeisyys on käytännön strategia, joka antaa välineitä ongelmatilanteissa ja kehittämistyössä toimimiseen sekä yksilö- että ryhmätasolla. Ratkaisukeskeiseen työskentelyyn sisältyy aina myös arviointia, joka tekee edistymisen näkyväksi. Termi "ratkaisukeskeisyys" ei viittaa valmiiden ratkaisujen tarjoamiseen keskustelukumppanille, vaan tämän tavoitteisiin, päämääriin ja voimavaroihin keskittymiseen.

 

 

Ratkaisukeskeisyyden periaatteet:

Korostaa asiakkaan yksilöllisyyttä ja voimavaroja sekä terapeutin myönteistä uteliaisuutta

Vahva luottamus ihmisen omaan viisauteen

Työntekijän tehtävä on antaa uusia merkityksiä asiakkaan vaikeuksille ja avata näin erilaisia mahdollisuuksia päästä eteenpäin

Mielenkiinto kohdistuu itse ongelman sijaan sellaisiin myönteisiin poikkeuksiin, jolloin ongelmaa ei esiinny ja joiden avulla on mahdollista löytää ratkaisuja.

Korostaa asiakaslähtöisyyttä, asiakkaan arvostamista, tasaveroista keskustelua, yhteistyötä ja asiakkaalle tärkeiden tavoitteiden hyväksi työskentelyä