LivingSkills Koulutukset ja konsultaatiot

LivingSkills räätälöi koulutuksia, organisaatioiden toimintamallien kehittämiskonsultaatioita sekä arvioinnin kehittämisen kokonaisuuksia asiakasorganisaatioiden tarpeiden mukaan.

6301

LivingSkills Recovery -koulutukset

Toipumisorientaatio viitekehyksenä: Toipuminen kohti itselle merkityksellistä elämää

Toipumisorientaatiolla tarkoitetaan uuden, itselle merkityksellisen elämän luomista psyykkiseen tai muuhun pitkäaikaissairauteen sairastumisen jälkeen. Vaikka sairaus ei kokonaan paranisi tai paluuta aikaan ennen sairastumista olisi, on mahdollista toipua. Työotteena toipumisorientaatio tarkoittaa toipujan oman osallisuuden, ihmissuhteiden ja voimaantumisen nostamista t keskiöön. Työntekijän rooli toimia sparraajana ja valmentaja ja tukea toipujaa saavuttamaan omat tavoitteensa.

Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työote luo uskoa tulevaan

Voimavaralähtöinen, omista tavoitteista lähteä työskentely motivoi muutokseen.  Tutkimusten mukaan ratkaisu- ja voimavarasuuntautunut työote on tehokas interventio masennuksen hoitoon ja psykososiaaliseen kuntoutukseen. Ratkaisu- ja voimavarasuuntautunut työote on asiakas- ja tavoitelähtöistä, tulevaisuuteen suuntautunutta, edistysaskelia huomioivaa ja yhteistyötä ja kannustusta korostavaa .   Ratkaisukeskeisyys korostaa toipujan arvostamista, tasaveroista keskustelua, yhteistyötä ja toipujalle tärkeiden tavoitteiden hyväksi työskentelyä. Voimavarakeskeisyydessä korostuu toipujan yksilöllisyys, voimavarat, sekä työntekijän myönteinen uteliaisuus ja vahva luottamus ihmisen omaan viisauteen . Kun haasteet nähdään taitopuutteina, on mahdollista oppia uusia asioita.  Vahvuuksien varaan rakentaminen toimintakyvyn kartoituksessa luo uskoa tulevaisuuteen.

Dialektinen käyttäytymisterapia persoonallisuushäiriöiden hoidossa

Tunne-elämän epävakautta voidaan vähentää uusia taitoja opettelemalla. Dialektisen käyttäytymisterapian lähtökohtana on ajatus siitä, että elämänlaatua tai kuntoutumista haittaavan käyttäytymisen taustalla on taitopuutteita, joita voidaan yhteistyössä uusia taitoja opettelemalla parantaa. Dialektinen työskentely kannustaa validoimaan eli viestittämään toipujalle, että työntekijä pitää tämän käyttäytymistä ymmärrettävänä. Dialektisuus tarjoaa mahdollisuuksia puolueettomaan kuunteluun ja havainnointiin sekä toipujan viestinnän reflektointiin, sekä sanallistamattomien tunteiden, ajatusten ja käyttäytymismallien sanalliseen ilmaisemiseen. Toinen dialektisuuden perustrategioista on ongelmanratkaisu: samalla kun opetellaan hyväksymään todellisuutta sellaisena kuin se on, opetellaan strategioita muuttaa sitä, mikä on muutettavissa.

LivingSkills Taitovalmennusryhmämalli

Koulutuksessa annetaan tietoa tunne-elämän epävakaudesta ja taitopuutteiden vaikutuksesta taitoharjoittelijan elämään. Keskeiset dialektisen käyttäytymisalueet käydään läpi osana menetelmäkoulutusta LivingSkills Taitovalmennusryhmän ohjaamisesta. Menetelmäkoulutuksessa käydään läpi ryhmämalli, ryhmän struktuurit, asiakkaiden valinta ja sitouttaminen, ryhmien käynnistäminen, eri kerroilla opetettavat taitoharjoitukset sekä ryhmässä käytettävät materiaalit. Koulutuksessa käydään läpi DKT taitovalmennuksen perusperiaatteet ja miten niitä sovelletaan käytäntöön. Annamme konkreettisia työvälineitä siihen, miten asiakkaita tuetaan ryhmän avulla oppimaan uusia hyvän elämän taitoja. Tutkimme tunne-elämän epävakauteen liittyvää dynamiikkaa, sen vaikutuksia omaan elämään ja ilmenemistä suhteessa muihin ihmisiin. Käymme läpi toimivaksi osoittautuneita käytäntöjä, joita työssä voi hyödyntää. Koulutus tarjoaa käytännön neuvoja ja konkreettisia keinoja omaan työhön sovellettavaksi.

LivingSkills Family -koulutukset

Lasten tukeminen, kun vanhemmalla on mielenterveys-, päihde- tai muita ongelmia

Lapset ja nuoret voivat selviytyä haastavissakin olosuhteissa, kun lasta suojaavia tekijöitä vahvistetaan.

Vanhemmuuden vahvistaminen DKT -ryhmämallin avulla

Koulutuksessa annetaan tietoa tunne-elämän epävakaudesta ja sen vaikutuksesta vahemmuuteen. Keskeiset dialektisen käyttäytymisalueet käydään läpi osana menetelmäkoulutusta LivingSkills Taitovalmennusryhmän ohjaamisesta. Menetelmäkoulutuksessa käydään läpi ryhmämalli, ryhmän struktuurit, asiakkaiden valinta ja sitouttaminen, ryhmien käynnistäminen, eri kerroilla opetettavat taitoharjoitukset sekä ryhmässä käytettävät materiaalit. Koulutuksessa käydään läpi DKT taitovalmennuksen perusperiaatteet ja miten niitä sovelletaan käytäntöön. Annamme konkreettisia työvälineitä siihen, miten vanhemmuuden taitoja vahvistetaan ja asiakkaita tuetaan ryhmän avulla oppimaan uusia taitoja. Tutkimme tunne-elämän epävakauteen liittyvää dynamiikkaa, sen vaikutuksia vanhemmuuteen ja ilmenemistä perheen elämässä. Käymme läpi toimivaksi osoittautuneita käytäntöjä, joita työssä voi hyödyntää. Koulutus tarjoaa käytännön neuvoja ja konkreettisia keinoja omaan työhön sovellettavaksi.

Vanhemmuuden taidot ja niiden harjoittelu

Vanhemmuuden taitoja voidaan harjoitella niin kuin muitakin taitoja.

Lasten ja vanhempien vertaisryhmien ohjaaminen 

Lasten ja vanhempien vertaisryhmämalli kehitettiin osana Finfami Pirkanmaan Lapselle Lapsuus – hanketta.

LivingSkills Job -koulutukset

Työyhteisötaidot ja niiden merkitys

Ilmiötä tarkastellaan sekä työyhteisön että asiakasnäkökulman kannalta. Teemoina ovat työyhteisön jäsenen ja työyhteisön vuorovaikutus ja työyhteisötaidot. Osana koulutusta käytämme LivingSkills Työntekijän vahvuudet – itsearviointilomakkeita.

Itsensä johtaminen

Tavoitteena on ymmärtää mitä tarkoitetaan itsensä johtamisella ja mitä hyötyä itsensä johtamisesta on sekä oman itsen että työyhteisön kannalta. Osana koulutusta käytämme LivingSkills Työntekijän vahvuudet– itsearviointilomakkeita.

Esimiestaidot muutoksessa

Tavoitteena on vahvistaa esimiesten taitoa johtaa kehittyvää työyhteisöä. Annamme konkreettisia työvälineitä ja neuvoja siihen, miten kehitys tai muutosprosessi toteutetaan osallisuutta ja jaettua visiota korostavalla tavalla. Koulutus sisältää myös kokemustietoa työssä tapahtuneista muutoksista ja niiden johtamisesta hoivayhteisöissä, luontaisiin vahvuuksiin liittyvät yksilölliset tavat hahmottaa muutosta ja tämän vaikutus muutoskokemuksiin. Osana koulutusta käytämme LivingSkills Esimiestaidot– itsearviointilomakkeita.

Moninaisuuden johtaminen

Tavoitteena on vahvistaa esimiesten taitoa johtaa työyhteisön moninaisuutta. Erilaiset ihmiset tarvitsevat erilaista johtamista. Koulutus auttaa esimiestyötä tekeviä henkilöitä tunnistamaan, miten motivoida persoonallisuudeltaan erilaisia työntekijöitä ja sovittaa omaa toimintatapaansa yhteen heidän kanssaan. Osana koulutusta käytämme LivingSkills Luontaiset vahvuudet- itsearviointilomakkeita

Muutos organisatorisena ja työyhteisön ilmiönä

Havainnollistamme esimerkkien avulla sitä, miten muutokseen usein reagoidaan ja minkälaisia ryhmädynaamisia ilmiöitä siihen liittyy. Muina teemoina ovat oppimisen ja luottamuksen merkitys muutoksessa ja mahdollisuudet vaikuttaa muutokseen. Asiaa käsitellään yksilön näkökulmasta neutraalisti, rehellisesti ja konkreettisesti työhön ja organisaatioelämään liittyvänä ilmiönä. Koulutus tarjoaa käytännön neuvoja ja konkreettisia keinoja omaan työhön sovellettavaksi. Osana koulutusta esittelemme LivingSkills Kehityskeskustelu – työvälineen, joka motivoi toiminnan kehittämiseen.

Muutosvastarinta on harhaa: itse muutoksen sijaan vastustetaan sitä miten se tehdään.  Muutosprosessin johtaminen vaatii taitoa ja ymmärrystä.

Persoonallisuusdynaaminen näkökulma työyhteisön kehittämisessä

Erilaiset ihmiset hahmottavat kokonaisuuksia eri tavoin. Osallistava ja askeltava kehittäminen ja kunkin luontaisten vahvuuksien ja haasteiden tunnistaminen saa koko työyhteisön motivoitumaan oman työn kehittämiseen.

Räätälöidyt koulutukset

Räätälöimme koulutukset juuri teidän tarpeisiinne

 • Järjestämme koulutuksia eri kokoisille ryhmille, sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille sekä heidän asiakkailleen myös koulutuksen tilaajan omista aiheista.
 • Jokainen koulutus räätälöidään yksilöllisesti kunkin asiakasorganisaation tarpeiden mukaan.
 • Koulutuksen pituus vaihtelee sisällön mukaan kahden tunnin koulutuksesta kymmenen päivän koulutuspakettiin.

Konsultaatiot

Seuranta- ja arviointikäytänteiden kehittämisen kokonaisuus

 • Organisaation tai hankkeen arviointisuunnitelman luominen
 • Toiminnan kuvaaminen ja tuloksellisuuden osoittaminen
 • Käytännön kohderyhmätyön tuloksellisuuden osoittamisen (kohderyhmässä aikaansaatu muutos) käytänteiden kehittäminen
 • Päätetään arvioinnin kohteet, luodaan tiedonkeruukäytänteet ja määritellään täsmälliset arviointikriteerit

Organisaatiokohtaisten työvälineiden räätälöinti

 • Toiminnan kehittämiseen ja tuloksellisuuden osoittamiseen tarvittavan digitaalisen mittariston luominen palvelumuotoilun keinoin
 • Kartoitetaan tarpeet
 • Kehitetään organisaation tarpeita vastaavat kohderyhmäkohtaiset vaikutusten arviointityökalut toimintaan osallistuville loppukäyttäjille ja eri sidosryhmille
 • Räätälöinnissä hyödynnetään soveltuvin osin organisaation käytössä olevia, muualla validoituja sekä jo olemassa olevia LivingSkills-työvälineitä
 • Arviointiin ja vaikutusten osoittamiseen tarvittavien työvälineiden digitalisointi, kokoaminen organisaation pilvipohjaiselle instanssille ja käyttöönotto

Valtakunnallinen Syömishäiriöliitto – SYLI ry teki mittavan organisaatiomuutoksen talvella 2018. Kehittämiskumppaniksi muutokseen valitsimme LivingSkillsin. LivingSkillsillä on rautainen osaaminen syömishäiriöistä, arvioinnista, yhteiskehittämisestä sekä digitaalisista työkaluista, joten valinta oli helppo tehdä. Olemme sopineet kahden vuoden kehittämiskumppanuudesta, jonka avulla viemme muutoksen menestyksekkäästi maaliin. Kehitämme yhdessä arviointia, vaikuttavuuden mittaamista sekä organisaation sisäisiä prosesseja. Työskentely LivingSkillsin kanssa on ollut antoisaa ja helppoa. Syömishäiriöosaaminen sekä STEA-rahoituksen ja järjestömaailman tuntemus ovat taanneet sen, että puhumme samaa kieltä.
– Kirsi Broström, toiminnanjohtaja, Syömishäiriöliitto – SYLI ry

Kysy lisää arviointikonsultaatioista ja koulutuksista tai pyydä tarjous juuri omiin tarpeisiinne soveltuvasta koulutuspaketista.