Toipumisorientaatioon pohjautuva LivingSkills - toimintamalli

  • Vahvistaa asiakkaan osallisuutta ja sisäistä motivaatiota
  • On sekä vaikuttava että kustannustehokas tapa muuttaa sote-sektorin toimintaa

LivingSkills- Digitaalinen motivaatiotyökalu

  • Vahvistaa ammattilaisten ja asiakkaiden välistä dialogia
  • Nostaa asiakkaan oman elämänsä päähenkilöksi
  • Auttaa tunnistamaan omat itseä motivoivat tavoitteet ja ohjaa tavoitteelliseen työskentelyyn

Motivaatiotyökalun käyttö

  • Hoito- tai tukisuhteen työvälineenä
  • Palvelutarpeen arvioinnissa: Itsearviointi palvelusuunnitelman pohjana
  • Vaikuttavuuden arvioinnissa

LivingSkills Recovery

Toipumisorientaatiolähtöiseen
kuntoutuksen ja hoivaan

LivingSkills ED

Toimintamalli syömishäiriöiden
perhepohjaiseen hoitoon

LivingSkills Family

Lapsiperhetyöhön
ja nuorten tukemiseen

LivingSkills Job

Työllisyyspalveluihin
ja työyhteisöjen kehittämiseen

LivingSkills School

Lasten taitovalmennukseen
kouluissa ja varhaiskasvatuksessa

LivingSkills Impact

Vaikuttavuuden arviointiin

All-in-one työkalu sotepalveluihin

 
LivingSkills - motivaatiotyökaluun on integroitu kaikki asiakastyön vaiheet: nykytila-analyysi (asiakkaan taitojen, kykyjen ja palvelutarpeen kartoitus), kehityssuunnitelma, tavoitteellinen työskentely taitojen vahvistamiseksi, toiminnan tuloksellisuuden arviointi ja pidemmän aikavälin vaikuttavuuden seuranta. Eri asiakasryhmille on räätälöity omat sisällöt.
5964
6004

Yksi digitaalinen työväline – Monta käyttötarkoitusta

 

Taitojen kartoitus

Kartoitetaan taidot ja toimintakyky yhdessä: itsearviointi ja ulkopuolinen arviointi.

Palvelutarpeen arviointi

Arvioidaan tuen tarve ja ohjataan tarkoituksenmukaisiin palveluihin.

Taitovalmennus

Suunnitellaan tavoitteellinen taitovalmennus- kuntoutus- tai hoitosuunnitelma. Seurataan edistymistä, taitojen karttumista tai tuen toteutumista.

Tulosmittari

Arvioidaan työskentelyn tuloksellisuutta: Yksilöllisten tavoitteiden toteutumisesta saadaan kokoomaraportit. Tuloksia seurataan yksilötasolla, organisaatiotasolla ja kuntatasolla.

Asiakkaan itsearviointi

Mikä sujuu?
Mitä taitoja pitää vielä harjoitella?
Mihin olisin tyytyväinen?

Työntekijän/läheisen näkemys

Miten muut näkevät tilanteeni?

 

Keskustelu

Minä ajattelen, että ...
Miten hyödynnän vahvuuksiani?

Suunnitelma

Mitä (muutosta) toivon?
Mitä teen itse? Mitä tehdään yhdessä?

Konkretisoi asiakkaan edistymistä ja interventioista saatua hyötyä

LivingSkills–työväline konkretisoi asiakkaalle hänen omaa edistymistään ja interventiosta saatua hyötyä, kun alku- ja loppuarviointia verrataan keskenään. Kysymykset varmistavat toiminnan laatua, koska asiakkaalta kysytään sekä työntekijän toiminnasta saatua hyötyä että haittaa. Sekä numeroarviointi että avokysymykset ovat toimivia. Työväline toimii joustavasti sekä lyhyissä kriisi-interventioissa että pidemmissä asiakassuhteissa. Myös rahoittajamme oli tyytyväinen tuloksellisuus- ja vaikuttavuusselvitykseemme: toimittamanne raportin pohjalta on mahdollista arvioida hyvin toiminnan tuloksia ja vaikutuksia eri näkökulmista kerätyn kirjallisen seurantatiedon pohjalta.

Toiminnanjohtaja, Tampereen mielenterveysseura

Yksilöllinen suunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa

On hyvä, että työkalua käytetään yhdessä asiakkaan kanssa. Toinen työvälineen etu ovat yksilölliset suunnitelmat. Käyttäjä voi sitoutua riittävän pieniin konkreettisiin tavoitteisiin ja saada onnistumisia ja tsemppiä osana isoa kuvaa. Interaktiivisuus, ja selkokielisyys ovat myös plussaa.

erikoissuunnnittelija, Yhdenvertaisuus ja osallisuus, THL

Hyödyllinen ja käytettävä työväline kuntoutumiseen

Työntekijöiltä kerätyssä vapaassa palautteessa todettiin, että LivingSkills työvälineessä on selkeät kysymykset ja työvälinettä on helppo käyttää. Alkukartoitus LivingSkills – työvälineellä vie toki aikaa, mutta sen jälkeen työväline kulkee sujuvasti mukana. Siihen on helppo palata ja muistuttaa mitä on keskusteltu ja mitä pitäisi tehdä. Menetelmän käyttö osana kuntoutumisprosessia koettiin hyödylliseksi (työntekijöiden antaman arvosanan ka. 8/10). Työntekijät arvelivat myös asiakkaan kokevan arviointimenetelmän käytön hyödylliseksi (ka. 8/10). Työvälineen käytettävyys asiakkaan palvelun aikaisen toiminnan suunnittelussa on erittäin hyvä (ka. 8,2/10), samoin asiakkaan tavoitteiden asettamisessa (ka. 8,2/10).

Toimitusjohtaja, Pirkanmaan Asumispalvelut Oy

Luotettavia ja vaikuttavia työkaluja toipumiorientaation hengessä

LivingSkills –työvälineet ovat erinomainen menetelmäperhe, jolla voidaan tukea ja seurata kuntoutujan sosiaalisten taitojen ja toimintakyvyn kehitystä toipumisorientaation hengessä. LivingSkills työvälineet ovat luotettavia, vaikuttavia ja vaikutukset pystytään mittaamaan.

Kehittämispäällikkö, THL

Työväline auttaa työntekijöitä reflektoimaan omaa toimintaa

Suurin osa kaiken ikäisistä asiakkaista on täyttänyt mielellään arviointilomaketta. Työväline konkretisoi ja auttaa hahmottamaan kuntoutumisen tarvetta. Työvälineen avulla on ollut helppo konkreettisesti arvioida edistymistä sovitun ajan kuluessa. Työväline auttaa myös työntekijöitä reflektoimaan omaa toimintaansa. Toimintaa arvioidessa on mietitty, onko sovituista käytännöistä ollut tavoitteiden saavuttamiseksi hyötyä. Mikäli tavoitteeseen ei ole päästy, mietitään, onko tavoite asetettu liian korkealle ja oliko aika arvioitu oikein. Lisäksi tarkistetaan tukitoimet ja mietitään, onko tehty oikeita asioita tavoitteen saavuttamiseksi.

Yksikönjohtaja, Iideshovi, Muotialan asuin- ja toimintakeskus ry

Nopea tapa päästä selville asiakkaan voimavaroista ja haasteista

LivingSkills työvälineen käyttö on nopea tapa päästä selville asiakkaan voimavaroista ja haasteista. Sen myötä on löytynyt uusia haasteita ja asiakkaan asioihin on päästy syvällisemmin kiinni. Asiakkaan oma motivaatio kuntoutumiselle on avainasemassa. Arviointimenetelmä helpottaa kuntoutumisen suunnittelua sekä sen seurantaa. Tavoitteet on ollut helppo muodostaa, koska selkeät kehittämiskohdat nousivat LivingSkills toimintamallissa esille. Työvälineen käyttö on lisännyt avointa keskustelua ja tuen tarve on ollut helpompi osoittaa yhdessä tehdyn arvioinnin avulla. Arvioinnin perusteella on helpompi konkretisoida asiakkaan kuntoutusta ja herättää asiakaskin huomaamaan edistymisensä. Keinoja asiakas on usein sanottanut itse. Hän tietää mikä itseä auttaa.

 

Yksikönjohtaja, sairaanhoitaja (YAMK) Pirkanmaan Asumispalvelut Oy

Synnyttää rakentavaa vuoropuhelua ja motivaatiota

Toimintakykyä kartoittavat kysymykset ovat oikeita ja oleellisia toimintakyvyn kartoittamisen kannalta. Saa asiakkaan miettimään omaa kuntoutumistaan ja synnyttää hyvää ja rakentavaa vuoropuhelua asiakkaan ja ohjaajan välille. Parasta yhteinen keskustelu ja neutraali tapa ottaa vaikeatkin asiat esille.

 

Asumispalvelujohtaja, Keski-Pohjanmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry

Asiakkaitamme ovat niin julkiset kuin yksityiset sekä suuret ja pienet sotepalvelut.
Olemme luoneet räätälöityjä työvälineitä myös opetuspalveluihin sekä järjestötyön arviointiin.

LivingSkills on yksi THL:n valitsemista TERVE SOS 2019 palkintofinalisteista. Löydät meidät myös Innokylästä, jossa yleisöäänestyksessä saimme hopeaa liki 300:lla äänellä.

 

Miksi valita juuri meidät?

 
 
Asiakas on oman elämänsä päähenkilö
Hän määrittelee omat tavoitteensa. Oma osallisuus vahvistuu ja myös läheisiä kuullaan. Tähtäämme voimavarojen ja taitojen vahvistamiseen.
Autamme kehittämään parempia työyhteisöjä
Työmallin avulla on helppoa tunnistaa voimavarat ja kannustaa taitojen harjoitteluun. Työvälineen käyttö ohjaa sekä asiakkaan että työntekijän toimimaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Työntekijän aikaa vapautuu asiakastyöhön, kun dokumentaatio tehdään yhdessä asiakkaan kanssa. Työmalli lisää dialogisuutta, vahvistaa työmotivaatiota, työntekijän itsereflektiokykyä ja yhteistä ymmärrystä työyhteisössä.
Ohjaamme vaikuttaviin hankintoihin
Toimintamalli vahvistaa taloudellisia resursseja sotepalveluissa. Se yhdistää arvioinnin, suunnitelman ja tulokset sekä mahdollistaa tiedon jakamisen ja yhteisen suunnitelman eri organisaatioiden kesken. Asiakkaiden tuen tarpeiden tunnistaminen auttaa sijoittamaan heidät oikeisiin palveluihin. Työväline tarjoaa välineen vaikuttavuuden arviointiin ja vaikuttavien palvelujen hankintaan.