LivingSkills

Kokemuksia vaikuttavuudesta

Miten hankkia vaikuttavia palveluja?

Julkinen sektori käyttää vuosittain 35 miljardia euroa julkisiin hankintoihin, joista iso osa suuntautuu palveluihin. Tähän asti sote-palveluntuottajien toiminnan vaikuttavuutta on pystytty vertailemaan hyvin heikosti. Kunnissa palveluja on kilpailutettu suoritteet, ei vaikuttavuus edellä.

Vaikka suurin osa asiakkaista on avopalveluissa, lähes kaikki resurssit menevät laitoshoitoon. Sote-asiakkaan motivaation puute johtaa kuntoutumisen epäonnistumiseen ja kestämättömään resurssien käyttöön. Toipumisen tukeminen on hyödyntämätön voimavara.

 • Ikäihmisten palveluissa on tutkitusti 500 miljoonan € kuntoutumispotentiaali
 • 42 % mielenterveyskuntoutuksen kuluista menee sairaalahoitoon
 • Yli 80 % lastensuojelun kustannuksista sijaishuoltoon.
  Hussi, Mäkiniemi & Vauramo: Ikääntyvä väestö ja toimintakyvyn ylläpito 2017
  Kuusikkokuntien vertailuraportit

LivingSkills-toimintamalli siirtää painopisteen raskaammista palveluista avotyöhön

Asiakkaiden tuen tarpeiden tunnistaminen auttaa sijoittamaan heidät oikeisiin palveluihin. Työväline tarjoaa välineen vaikuttavuuden arviointiin ja vaikuttavien palvelujen hankintaan.

Painopiste on siirtymässä korjaavista erityispalveluista ennaltaehkäiseviin palveluihin. Sosiaalityössä tarvitaan vaikuttavia, voimavaralähtöisiä ja osallistavia työvälineitä. Esimerkiksi vanhemmuuden taitojen vahvistaminen kannattaa: LivingSkills-työvälineen käyttö maksaa vuodessa 30 €/asiakas, mutta yksi huostaanotettu lapsi maksaa kunnalle 130 000 € ja syrjäytynyt nuori 20 000 € vuodessa.

Oikean asumismuodon valinta on tärkeää

Riittävä tuki mahdollistaa toipumisen ja asumisen, mutta liian tiivis tuki puolestaan laitostaa ja muodostuu esteeksi kuntoutumiselle. Sijoittamalla asiakkaat oikeaan palveluun saadaan huomattavia säästöjä.

LivingSkills Toipumisorientaatio

Neljä askelta vaikuttaviin palveluihin

#1 Motivaatio muutokseen kytkeytyy ihmisten aitoon osallisuuteen

Jos halutaan saada aikaan vaikuttavuutta, on

 • Tehtävä oikeita asioita
 • Ymmärrettävä ne juurisyyt, jotka ovat ongelmien taustalla

Tähän oivallukseen liittyy ajatus siitä, että motivaatio muutokseen kytkeytyy ihmisten aitoon osallisuuteen. Mikäli ihminen jää oman elämänsä sivustakatsojaksi, sisäistä motivaatiota ei synny. Tämä pätee niin työelämään, elintapoihin kuin kuntoutukseen.

LivingSkills

Aidon osallisuuden merkitys huomattiin myös Porissa, jossa kaupungin mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa alettiin aidosti osallistaa toipujia uudella toimintatavalla. Tämän seurauksena viimeisen kolmen aikana peräti 53 % heistä on siirtynyt itsenäiseen asumiseen ja 22 % kevymmän tuen piiriin. Luku on yli kaksinkertainen verrattuna edelliseen. Tällä hetkellä Porin kaupungin asumispalvelujen asiakasmäärä on noussut, mutta kulut ovat laskeneet. Verrattuna Kuusikkokuntiin asiakaskohtaiset kustannukset olivat 40 % pienemmät ja asumisjaksot 63 vrk lyhyemmät. Asiakaskohtaista säästöä saatiin 5000 €/asukas.

Case Pori: Toipumisorientaation eli motivoivan työmallin vaikutus palvelutarpeeseen.

Case Pori: Toipumisorientaation eli motivoivan työmallin vaikutus palvelutarpeeseen.

#2 Vain tavoitteellinen toiminta on tuloksellista

Ei riitä, että mitataan vain mittaamisen vuoksi

 1. Toiminnan tulee olla tavoitteellista myös yksilötasolla.
 2. Kun tavoitteet ovat mitattavia ja yksilön omia, niihin myös päästään.

Kun yksilökohtaisia tavoitteita arvioidaan, on olennaista seurata muutosta hyvinvoinnissa suhteessa lähtötasoon ja omiin yksilöllisiin tavoitteisiin.

Porissa käytetään LivingSkills-työvälinettä hoitosuhteen työvälineenä. Sen avulla sovitaan yhteisistä tavoitteista ja suunnitellaan yhdessä, miten niihin päästään.

2 # Vain tavoitteellinen toiminta on tuloksellista

#3 Myös organisaatiotasolla on mahdollista saada vertailukelpoista tietoa toiminnan vaikuttavuudesta

Koska asiakasryhmät ovat heterogeenisia,

 1. Ei ole järkeä käyttää homogeenisia mittareita toiminnan tuloksellisuuden arviointiin
 2. Eri yksiköiden väliset erot voivat olla varsin suuria
 3. Vertailukelpoista tietoa toiminnan vaikuttavuudesta saadaan seuraamalla yksilöllisten tavoitteiden toteutumista ryhmätasolla
 4. Tällä tavalla saadaan tietoa graafisessa muodossa tiedolla johtamisen tueksi
3 # Myös organisaatiotasolla on mahdollista saada vertailukelpoista tietoa toiminnan vaikuttavuudesta

#4 LivingSkills-työvälineiden avulla saadaan tietoa siitä, tehdäänkö oikeita asioita

 1. Tuottaako yksikkömme ihmisten elämään niitä positiivisia muutoksia, joita sen odotetaan tuottavan?
 2. Tätä tietoa voidaan hyödyntää myös tulosperusteisessa hankinnassa
4 # LivingSkills -työvälineiden avulla saadaan tietoa siitä, tehdäänkö oikeita asioita

Asiakkaidemme kokemuksia LivingSkills-toimintamallista

Lue miten LivingSkills on auttanut Porin kaupunkia ja muita organisaatioita motivoivan työtavan vahvistamisessa ja vaikuttavampien sotepalvelujen kehittämisessä.

"LivingSkills-työvälineet ovat erinomainen menetelmäperhe, jolla voidaan tukea ja seurata kuntoutujan sosiaalisten taitojen ja toimintakyvyn kehitystä toipumisorientaation hengessä. LivingSkills-työvälineet ovat luotettavia, vaikuttavia ja vaikutukset pystytään mittaamaan."

Esa-Nordlin
Kehittämispäällikkö Esa Nordling

THL

"On hyvä, että LivingSkills Kuntoutus -työkalua käytetään yhdessä asiakkaan kanssa. Toinen työvälineen etu ovat yksilölliset suunnitelmat. Käyttäjä voi sitoutua riittävän pieniin konkreettisiin tavoitteisiin ja saada onnistumisia ja tsemppiä osana isoa kuvaa. Interaktiivisuus, ja selkokielisyys ovat myös plussaa."

Tanja-Hirschovits
Erikoissuunnittelija Tanja Hirschowits

THL

"Työväline toimii joustavasti sekä lyhyissä kriisi-interventioissa että pidemmissä asiakassuhteissa. Myös rahoittajamme STEA oli tyytyväinen tuloksellisuus- ja vaikuttavuusselvitykseemme: Toimittamanne raportin pohjalta on mahdollista arvioida hyvin toiminnan tuloksia ja vaikutuksia eri näkökulmista kerätyn kirjallisen seurantatiedon pohjalta."

Kati-Rikala
Toiminnanjohtaja Kati Rikala

Pirkanmaan Mielenterveysseura ry

"Työskentely LivingSkillsin kanssa on ollut antoisaa ja helppoa. Kahden vuoden yhteistyön aikana Syömishäiriöliiton koko toiminta on saanut selkeän rakenteen ja kaikella toiminnalla on mitattavat tavoitteet sekä valmiit mittarit. Syömishäiriöliiton STEA-hakemukset ovat laadukkaat ja saavat rahoittajalta hyvää palautetta. Liiton rahoitusta on saatu kasvatettua toimivan raportoinnin ja vaikuttavuuden arvioinnin myötä. Isona plussana oli LivingSkillsin vahva sisältöosaaminen sekä STEA-rahoituksen ja järjestömaailman tuntemus. Voin lämpimästi suositella LivingSkills arviointi- ja kehittämispalveluja"

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Toiminnanjohtaja Kirsi Broström

Syömishäiriöliitto-SYLI ry

"Toipumisorientaatiolähtöiseen kuntoutusmalliin siirtymisen jälkeen asiakasmäärä on lisääntynyt, mutta kustannukset pienentyneet. Ennen asukkaat siirtyivät muualle työntekijöiden aloitteesta, nyt omasta aloitteestaan. Kaupungin asumispalveluista sijoitutaan tavoitteellisen työn tuloksena aiempaa nopeammin itsenäisempään asumiseen elämänhallinnan lisääntymisen seurauksena. LivingSkills vahvistaa ja helpottaa toipumisorientaation mukaisen toiminnan toteuttamista."

Matti Järvinen
Mielenterveys- ja päihdepalvelujen vastuualuejohtaja Matti Järvinen

Satakunnan hyvinvointialue

"”Hankkeemme kannusti ja rohkaisi pienyrittäjiä kasvuun, kehittämään oman liiketoimintansa kannattavuutta sekä kasvun mahdollistamaan työllistämiseen.

Hankkeeseen osallistuvat yrittäjät ja yritykset ottivat oman nykytilanteensa haltuun LivingSkills Oy:n hankkeelle räätälöimän digitaalisen Yrittäjän taidot-työvälineen avulla. Työvälineellä kartoitettiin yrityksen kovat faktat ja suurimmat haasteet.

Ilman Yrittäjän taidot -itsearviointityövälinettä Re-Boot -koronahankkeen alkukartoitus ja siihen perustuvan koulutusohjelman laadinta ei olisi pohjautunut osallistujayritysten todellisiin tarpeisiin ja prioriteetteihin.
Nykytila-arvioinnin avulla yrittäjällä oli mahdollisuus saada räätälöityä henkilökohtaista sparrausta oman tulevaisuutensa vaihtoehtoihin.

Yrittäjän taidot –työkalun avulla pystyttiin myös mittaamaan systemaattisesti intervention vaikuttavuutta eli aitoa muutosta yrittäjän omissa taidoissa.”

 

Eliisa mv
Puheenjohtaja Eliisa Moilanen

Keski-Savon Yrittäjänaiset ry
RE-BOOT - uutta kasvu koronan jälkeen-hanke

LivingSkills-verkkovalmennukset

LivingSkills tarjoaa omalla TrainingSkills-alustallaan motivaation ja taitojen vahvistamiseen erikoistuneita verkkovalmennuksia sekä eri alojen asiantuntijoille että yksityishenkilöille, jotka haluavat kehittyä joko ammatillisesti tai omassa henkilökohtaisessa elämässään. Sekä LivingSkills-työvälineitä että -verkkovalmennuksia yhdistää sama tavoite: haluamme tehdä ihmisistä oman elämänsä päähenkilöitä ja sankareita.

 

Toimintamallin vaikuttavuutta on mallinnettu SITRAn vaikuttavuuskiihdyttämössä.

Vaikuttavuuden-askelmerkit-raportti

Mallinnuksen mukaan panostus monikäyttöiseen työvälineeseen kannattaa, koska työvälineen avulla on mahdollista saada haluttuja vaikutuksia kolmella eri tasolla (yksilö, organisaatio ja yhteisö) ja saada vaikuttavia palveluja tarjoavia palveluntuottajia. Vaikuttava toiminta saa aikaan muutoksen yhteiskunnassa, kun asiakkaan itsenäisyys, elämänlaatu ja pärjääminen vahvistuu, ja palveluntuottajien toiminnan tuloksellisuus paranee, sekä painopisteen siirtyessä ennaltaehkäisyyn ja kuntoutusorientoituneeseen toimintatapaan julkinen talous tasapainottuu, resurssien riittävyys paranee ja palvelutarve vähenee.

Miten Turmiolasta tuli Hurmiola?

 • Kiitos, haluan saada tietoa uusista verkkovalmennuksista!

  Anna sähköpostiosoitteesi, niin saat meitä postia palveluistamme ja uusista valmennuksistamme.
LivingSkills